ВСЕКИ БИЗНЕС ТРЯБВА ДА БЪДЕ УСПЕШЕН

НИЕ ЩЕ ВИ ДАДЕМ РЕШЕНИЕ

ПРОФЕСИОНАЛНА КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС

Управленското консултиране има за цел да помага на различни организации в подобряването на ефективността им.

Способите, които се използват засягат главно анализи на съществуващите организационни проблеми, както и разработване на стратегии за тяхното решаване.

НАШАТА ДЕЙНОСТ

ИМАМЕ РЕШЕНИЕ НА ВАШИТЕ БИЗНЕС ПРОБЛЕМИ

Редица компании предпочитат услугите на консултанти по управление, поради множество причини, най-честите от които са получаване на обективни и полезни съвети и експертна оценка на бизнеса им. Всъщност, именно организациите за Management consulting са в състояние да предложат най-добрите практики в дадена индустрия, тъй като са запознати с всички аспекти на конкретната сфера. Това е така, поради богатия опит на консултантите от сътрудничеството им с множество бизнес организации.

Първата фирма за Management consulting носи името „Артър Д. Литъл“ и е основана през 1886 г. в Бостън, Масачузетс от американския химик Артър Деон Литъл. През първите години, консултантската компания е била специализирана единствено в технически проучвания, а по-късно се превръща в лидер в управленското консултиране. Индустрията разширява своето влияние едва през 80-те и 90-те години на 20-ти век, когато отбелязва значителен принос, свързан с националния брутен вътрешен продукт на страните.

Големите четири международни компании в одита (Deloitte, KPMG, PwC, Ernst & Young) се явяват и едни от най-влиятелните Management consulting фирми, които са инвестирали значителни ресурси в пазара на стратегическото консултиране. От тях, Deloitte е обявена за най-голямата консултантска компания, с годишни приходи за 2015 г., равняващи се на 14.7 млрд. долара.

Голямата четворка не е единственият пример за глобално лидерство в Management consulting индустрията. Голямата тройка е наименованието, под което са известни трите най-мащабни консултантски фирми, специализирани в Management consulting. Това са McKinsey & Company, основана през 1926 г., Boston Consulting Group, създадена през 1963 г. и Bain & Company - през 1973 г.. Те са считани и за най-престижните работодатели в индустрията на стратегическото консултиране. 

Създаването на допълнителна стойност за всеки един клиент е отправна точка в управленското консултиране. Задълбочените анализи и доказаните експерти гарантират ефективни  решения в бизнеса.

Консултантите по управление могат да допринесат за повишаване на ефективността в различните звена на даден бизнес. В това число се включват: управлението на организационни промени; помощ за развиване на коучинг умения; внедряване на нови технологии; анализ на процесите и стратегическо развитие.

Благодарение на опита и собствените си методи за идентифициране и решаване на проблеми, консултантите по управление намират ефикасни начини за всяка индивидуална ситуация. Специализираните им умения помагат на компаниите за вътрешната координация на разходи, свързани с организационните промени или внедряването на информационните технологии.

Управленското консултиране може да бъде специализирано не само в бизнес услугите, но и в IT консултирането, стратегическото управление, инженерното управление, виртуалното управление, човешките ресурси и много други.

Management consulting повече от всичко е фокус върху стратегическите решения, превръщащи се в целенасочени действия за създаване на устойчив успех.

Какво е Мениджмънт Консултинг?

Мениджмънт консултинг е дейност, която се стреми да разреши фирмени проблеми от различен характер. С помощта на тази услуга могат да бъдат преодолени трудности, свързани с управлението, контрола, ефективността, бюджетните дейности и дори стратегическото планиране на определена фирма. За тази цел мениджмънт консултингът може да промени организационната структура на фирмата-клиент, да въведе нови процедури за управление, да внедри иновативни технологии, да осъществи обучения на служителите и мениджърите, да даде полезни практически съвети, да изготви анализ на дългосрочното, средносрочното и краткосрочното развитие, да изработи бизнес план, експертна оценка и дори да подпомогне за намирането на финансиране.

Крайната цел в работата на всеки мениджмънт консултинг се състои не само в решаването на затруднението, но и в цялостното подобрение в ефективността на компанията – клиент. Това бива постигнато, на първо място, чрез изготвяне на подробен анализ на съществуващите проблеми във фирмата. На база тях мениджмънт консултингът разработва индивидуална стратегия, включваща специални методи за ефективно справяне с трудностите и постигане на устойчив икономически ръст.

Защо да изберете мениджмънт консултинг?

Компаниите за мениджмънт консултинг постигат ефективни резултати благодарение на четири фактора.

 

мениджмънт консултинг 1- подходСигурен успех чрез мениджмънт консултинг

 

 

На първо място, мениджмънт консултингът винаги подхожда строго индивидуално към всеки един клиент. Този вид компании следват специфичен подход за откриване на конкретния проблем. Въз основа на направения анализ  се създават и най-подходящите методи за справяне с наличните трудности.

На второ място, фирмите за мениджмънт консултинг използват най-добрите практики на всяка индустрия. Това е възможно поради многоаспектните познания на бизнес консултантите във всяка една бизнес сфера. В това число, компаниите за мениджмънт консултинг предлагат областно специализирани услуги като IT консултиране, инженерно управление и дори помощ в набирането на човешки ресурси.

На трето място, бизнес консултантите имат богат опит в идентифицирането на точния проблем, благодарение на множеството изготвени от тях бизнес анализи. Фирмите за мениджмънт консултинг притежават изобилна практика в създаването и изпълнението на най-подходящите стратегии за справяне с конкретното затруднение. Поради това те знаят най-добре, кое е най-подходящо за всяка компания.

На четвърто място, мениджмънт консултингът може да бъде полезен на всеки вид компания. Той предлага качествени услуги не само за стартиращите малки предприятия. Благодарение на своите експертиза и компетентност компаниите за мениджмънт консултинг могат да окажат разнообразна по съдържание помощ и на големите компании, осигурявайки им по-голямо устойчиво развитие.

Какви точно услуги предлага мениджмънт консултингът?

Мениджмънт консултингът предлагат множество на брой и разнообразни като съдържание услуги. Помощта, която оказва мениджмънт консултингът, може бъде разделена на четири вида области. Това са финансирането, общото подпомагане на бизнеса, управлението и специализираните услуги. Всяка една от тези сфери включва в себе си разнообразни и строго индивидуални дейности, благодарение на които се осъществява решаване на проблема и постигане на устойчиво развитие на фирмата. Използваните методи биват винаги специално подбрани в съответствие с конкретните нужди на клиента и поставените от него цели.

  • Подпомагане на финансирането чрез мениджмънт консултинг

Компаниите за мениджмънт консултинг могат да улеснят намирането на финансиране на бизнеса посредством два начина – кандидатстване по европейски програми и търсене на алтернативни инвеститори. Тази услуга може да бъде осигурена от компаниите за мениджмънт консултинг както на стартиращите предприятия, така и на големите фирми, търсещите разширяване.

Как бизнес консултингът може да окаже съдействие при кандидатстване за европейско финансиране?

Компанията, извършваща мениджмънт консултинг, може да подпомогне всякакви на вид фирми и организации при кандидатстването им за получаване на безвъзмездно финансиране по всяка от програмите на Европейския съюз.

мениджмънт консултинг 2 - анализ

Анализ от мениджмънт консултинг

На първо място, мениджмънт консултингът ще установи нуждите на клиента и търсените от него резултати. След това ще бъде изготвен подробен анализ, извеждащ най-подходящите за потребностите на конкретния клиент действащи европейски програми.

Следващата стъпка се изразява в осъществяването на оценка на рисковете и вероятността от реализация на поставените цели. Компанията за бизнес консултинг може, също така, да изготви и бизнес плановете, както и да попълни цялата необходима за кандидатстването документация.

Подпомагането чрез мениджмънт консултинг може да се изрази и в пълното управление на проекта, предоставящ пълно или частично европейско финансиране. Работата ще включва цялостен контрол върху дейностите по задълженията, произтичащи от предоставянето на финансовата европейска помощ.

Друга предлагана услуга в областта на финансирането чрез европейски програми е извършването на професионално обучение на служителите. То може да се направи с оглед на това да бъдат постигани по-качествени резултати от наличния човешки ресурс в работата му с европейските проекти и програми.

Всички изброени дейности могат да бъдат подходящи както за стартиращи, малки, средни, и големи компании, така и за неправителствени организации, структури на държавната администрация, университети, училища и дори изследователски институти. Единственото необходимо условие е желанието за получаване на допълнително финансиране. Всички дейности по осигуряването му могат да бъдат изцяло изпълнени от компанията за мениджмънт консултинг.

Може ли една фирма за мениджмънт консултинг да помогне в намирането на инвеститори?

Все по-използвана практика, дори в България, е големите международни компании да финансират чрез специализирани програми малкия бизнес и стартиращите предприятия. Поради това компаниите  за мениджмънт консултинг предлагат специализирана помощ именно в търсенето и привличането на чуждестранни инвеститори за всеки вид бизнес.

На първо място, компанията за мениджмънт консултинг ще потърси в чужбина инвеститори, които подкрепят бизнес идеи и проекти, подобни или свързани по някакъв начин с бизнеса на фирмата-клиент. След това мениджмънт консултингът ще стартира комуникация с тях, за да ги спечелят. Компаниите за бизнес консултинг, поради големия си опит, знаят точно по какъв начин да привлекат всеки инвеститор. Те ще представят по най-добрия възможен начин както ползите от инвестирането в България, така и потенциала на конкретната фирма.

Могат ли компаниите за мениджмънт консултинг да помогнат при финансирането на стартиращите предприятия?

 

мениджмънт консултинг 3 - финансиранеФинансиране чрез мениджмънт консултинг

Колкото и добра иновативна идея да има един предприемач, той винаги се нуждае от финансови средства, за да може да стартира свой бизнес. Търсенето на инвеститори обаче е сложен процес, особено ако липсват необходимите контакти. Компаниите за мениджмънт консултинг могат да окажат необходимата помощ за намиране на финансиране за стартиращите фирми. Въз основа на обстоятелствата мениджмънт консултингът може да се насочи както към търсенето на чуждестранен инвеститор, така и към подбора на европейски програми и кандидатстването по някоя от тях.

По принцип стартиращият бизнес изпитва доста често сериозни трудности поради липсата на достатъчен управленски опит. Благодарение на услугите, предлагани от компаниите за мениджмънт консултинг, тези недостатъци могат да бъдат изкоренени. Служителите в мениджмънт консултинга са не само запознати с всички проблеми, пред които се изправя всеки стартиращ бизнес, но и могат бързо да изведат готови решения.

Заедно с това, бизнес консултингът предлага и множество други услуги, подходящи за компаниите, които сега започват своята дейност. Такива са например изготвянето на оценка на конкретни бизнес идеи, осъществяването на областно обучение на служителите или предприемачите, както и създаването на оптимална организационна структура на дейностите във фирмата.

  • Ефективно подпомагане на бизнеса чрез мениджмънт консултинг

Компаниите, извършващи менджмънт консултинг, могат чрез своята дейност да подобрят конкурентноспособността и да стимулират развитието на всеки бизнес, без значение от неговия размер и областна дейност.

Как може да помогне мениджмънт консултингът за подобряването на конкурентноспособността?

Основен фактор за финансова стабилност и икономически растеж на всяка съвременна компания е нейната конкурентноспособност. Това е способността на една фирма да се конкурира успешно на микро- и макроравнище в съответния сектор. Конкурентноспособността най-често се оценя на база фактори като качество на продукта, цена, уникалност и иновативност.

мениджмънт консултинг 4 - конкурентностноспособност

Мениджмънт консултинг за конкурентностноспособност

С оглед постигането на устойчив икономически ръст, компаниите за мениджмънт консултинг предлагат на своите клиенти мерки за подобряване именно на конкурентноспособността. За тази цел мениджмънт консултингът осъществява, на първо място, цялостен анализ на производствената организация, на човешките ресурси и на финансовото състояние на фирмата-клиент.

След това се изготвя специализирано проучване за определяне на състоянието на целия икономически сектор, в който действа предприятието. От този анализ се извеждат и най-важните аспекти на конкуренцията в областта. На база тях компанията за мениджмънт консултинг ще извърши всеобхватна оценка на  позицията, която заема предприятието, както и ще изведе неговите предимства в сравнение с конкурентите.

Освен този подробен и многоаспектен анализ, мениджмънт консултингът ще разработи и индивидуална стратегия, чието следване ще гарантира по-висока конкурентоспособност и стабилен икономически растеж.

Как мениджмънт консултингът може да съдейства за бизнес развитието?

Компаниите за мениджмънт консултинг предлагат специални услуги за подпомагане на развитието на фирмата-клиент. Те извършват анализи на областта, в която действа предприятието, както и осъществяват подробно изследване на националните или европейските стратегии в съответната сфера.

Други предлагани от компаниите за мениджмънт консултинг мерки, чрез които може да се подпомогне ефективността и производителността на бизнеса, са изготвянето на маркетингови проучвания, бизнес инкубирането и създаването на проекти за развитие на национално, регионално или общинско ниво.

  • Подпомагане на управлението на фирма чрез менижмънт консултинг

С какво мениджмънт консултингът може да помогне при изготвянето на бизнес план?

 

мениджмънт консултинг - бизнес планБизнес план чрез мениджмънт консултинг

 

Компаниите за мениджмънт консултинг могат да осигурят дългосрочен успех на фирмата-клиент чрез изграждане на ефективен подход в управлението на предприятието. За да бъде успешна една компания нейните мениджъри трябва ефективно да ръководят работните дейности. Тук на помощ отново могат да дойдат компаниите за мениджмънт консултинг. Те могат да изготвят подробен вътрешнофирмен анализ относно качеството на управлението и начина на функциониране на фирмата-клиент. След това се изработва стратегия, включваща най-често въвеждането на нова, по-ефективна организация на самото управление. Възможно е и осъществяване на промяна на фирмената структура, както и разместване на разпределението на отговорностите в предприятието.

Освен създаването на организационна трансформация фирмата за мениджмънт консултинг може направи план със стъпки, представящи по какъв начин, как и кога трябва да бъде реализирана създадената програма.

Може ли компанията за мениджмънт консултинг да окаже подкрепа в корпоративните финанси?

Мениджмънт консултингът предлага и предоставяне на полезни съвети в областта на финансовото управление на компанията. Най-често помощта се изразява в изготвянето на професионална оценка на текущото финансово състояние и стабилността на фирмата-клиент.

Други предлагани финансови услуги са анализът на инвестициите, предоставяне на кредитни проучвания, осъществяване на подробен анализ на разходи и приходи, както и изготвяне на оценка на риска.

Как мениджмънт консултингът може да подпомогне управлението на бизнес процесите?

Работният процес е изключително важен фактор, силно влияещ върху фирмената конкурентноспособност, качеството на предлаганите продукти, високата производителност, ефективното приспособяване към променящите се пазари и устойчивия растеж.

За подобряването на всеки един от тези компоненти мениджмънт консултингът предлага разнообразни услуги. Такива са например въвеждането на нови методи за управление на работната дейност, чрез които качествено да се подобрят бизнес процесите във фирмата. Към тях се изготвя и отчет не само на постигнатите текущи резултати, но и на очакваните в дългосрочен план успехи.

Друга полезна услуга, предлагана от компаниите за мениджмънт консултинг, е въвеждането на иновации и на системи за оценка на качеството.

 

мениджмънт консултинг - метод на работа

Специализирани услуги на мениджмънт консултинг

 

 

Компаниите за мениджмънт консултинг могат да осъществят дейност за подобряване на цялостния метод на работа с оглед постигане на по-голяма производителност и по-добро качество на създаваните услуги и продукти. Възможен вариант е дори цялостното организационно преструктуриране на фирмата. Способите за подпомагане на работния процес, които ще бъдат използвани от фирмите за мениджмънт консултинг, зависят изцяло от конкретните нужди на фирмата-клиент.

  • Специализирани услуги

Освен основните методи за подпомагане на бизнеса, компаниите за мениджмънт консултинг предлагат и различни специализирани услуги, които допринасят за постигането на икономически ръст и стабилност.

Изготвяня на пазарна оценка от мениджмънт консултинг

Компаниите за мениджмънт консултинг могат да изготвят пазарна оценка, съобразена изцяло с националните стандарти. Тя може да бъде както за недвижима собственост, така и за всякакви фирмени съоръжения и машини. Тази услуга е изключително полезна с оглед на съдебни дела, инвестиции и всякакви сделки на фирмата-клиент.

Управление на проекти чрез мениджмънт консултинг

мениджмънт консултинг - управление на проектиУправление на проекти чрез мениджмънт консултинг

Компаниите за мениджмънт консултинг могат да съдействат в планирането и разработването на проекти, както и да следи за тяхното реализиране и отчитане. Това е многокомпонентен процес, включваш разнообразни, но взаимосвързани дейности. Тяхното ефективно изпълнение и координация са основополагащи за постигане на качествен краен резултат. Затова мениджмънт консултингът предлага осъществяването на пълна подготовка, включваща дори попълването на документацията, необходима при кандидатстването за финансиране по проекти на Европейския съюз. Фирмите за мениджмънт консултинг съдействат и за формирането на стратегия за ефективно управление на проекта, както и контрол върху изпълнението.

Развитие на мениджмънта

Консултантските компании могат да окажат помощ и за подобряването на мениджмънта във фирмата-клиент. За тази цел те изготвят проучване за нуждата от осъществяване на обучение на служителите. Ако анализът покаже подобна потребност се проектират специализирани програми. От една страна, те могат да бъдат курсове, предназначени за мениджъри.  От друга страна, е възможно провеждането на специализирани курсове и за служителите. Целта е чрез тези обучения да се постигне по-добра ефективност в работата на служителите, както и по-добро управление на бизнеса. Това са ключови фактори за постигане на висока конкурентоспособност, икономически растеж и ефективни резултати.

 

Защо да изберете мениджмънт консултинг?
Какви точно услуги предлага мениджмънт консултингът?
Подпомагане на финансирането чрез мениджмънт консултинг
Как бизнес консултингът може да окаже съдействие при кандидатстване за европейско финансиране?
Може ли една фирма за мениджмънт консултинг да помогне в намирането на инвеститори?
Могат ли компаниите за мениджмънт консултинг да помогнат при финансирането на стартиращите предприятия?
Ефективно подпомагане на бизнеса чрез мениджмънт консултинг
Как мениджмънт консултингът може да съдейства за бизнес развитието?
Подпомагане на управлението на фирма чрез менижмънт консултинг
С какво мениджмънт консултингът може да помогне при изготвянето на бизнес план?
Може ли компанията за мениджмънт консултинг да окаже подкрепа в корпоративните финанси?
Как мениджмънт консултингът може да подпомогне управлението на бизнес процесите?
Специализирани услуги
Изготвяня на пазарна оценка от мениджмънт консултинг
Управление на проекти чрез мениджмънт консултинг
Развитие на мениджмънта

ПЪЛЕН АНАЛИЗ

Създаването на допълнителна стойност за всеки един клиент е отправна точка в управленското консултиране. Задълбочените анализи и доказаните експерти гарантират ефективни решения в бизнеса.

ТВЪРДИ РЕЗУЛТАИ

Management consulting повече от всичко е фокус върху стратегическите решения, превръщащи се в целенасочени действия за създаване на устойчив успех за бизнеса.

30+

ЗАПИТВАНИЯ ВСЕКИ ДЕН

150+

НОВИ БИЗНЕСА МЕСЕЧНО

3000+

ИЗГОТВЕНИ ДОКУМЕНТА

180+

УСПЕШНИ ПРОЕКТА

Координати на managementconsulting.bg

Management Consulting

пл."Папа Йоан Павел II" 1, ет.8
София

contact@franchising.bg
www.managementconsulting.bg

[metaslider id="228"]

Свържете се с нас

Моля, попълнете данните за контакт с вас.


Warning: A non-numeric value encountered in /home/friances/public_html/managementconsulting.bg/wp-content/themes/kallyas/pagebuilder/elements/contact_form/contact_form.php on line 906

Warning: A non-numeric value encountered in /home/friances/public_html/managementconsulting.bg/wp-content/themes/kallyas/pagebuilder/elements/contact_form/contact_form.php on line 906

Warning: A non-numeric value encountered in /home/friances/public_html/managementconsulting.bg/wp-content/themes/kallyas/pagebuilder/elements/contact_form/contact_form.php on line 906

Warning: A non-numeric value encountered in /home/friances/public_html/managementconsulting.bg/wp-content/themes/kallyas/pagebuilder/elements/contact_form/contact_form.php on line 906

Warning: A non-numeric value encountered in /home/friances/public_html/managementconsulting.bg/wp-content/themes/kallyas/pagebuilder/elements/contact_form/contact_form.php on line 906

Warning: A non-numeric value encountered in /home/friances/public_html/managementconsulting.bg/wp-content/themes/kallyas/pagebuilder/elements/contact_form/contact_form.php on line 906

ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ!

Запишете се последните новини!

TOP